Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Hyve – Wellness and Training Services Oy, Saapastie 2, 33950 Pirkkala

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Maritta Seppänen | maritta.seppanen@hyve.fi | p. 020 7699 060

3. Rekisterin nimi
Hyve – Wellness and Training Services Oy:n asiakasrekisteri, tallentava kameravalvonta.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Hyve – Wellness and Training Services Oy:lle.

Valvontakameratallenteita käytetään turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
– Nimi
– Syntymäaika ja henkilötunnus
– Sukupuoli
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Sopimustiedot
– Terveystiedot (terveydenhoitopalveluiden potilaskertomustiedot, ajanvaraustiedot)
– Suoramarkkinointilupa
– Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja sopimuksen teon, tilauksien ja rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana.
Tallentavasta videokameravalvonnasta ilmoitetaan valmennuskeskuksen ilmoitustaululla.

7. Tietojen luovutus
Hyve – Wellness and Training Services Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytännössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin kyseinen käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

Valvontakameran tallenteet ovat salasanalla suojattuna.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.

Kysy & vakuutu.